Solar Enerji

EPDK Nedir?

EPDK Nedir?

EPDK Nedir sorusunun cevabını kısaca anlatacak olursak EPDK açılımı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu enerji piyasalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi için vazifelendirilen bir kamu kuruluşudur. Enerji bakanlığı olarak da bahsedilen EPDK; 4628 sayılı yasa ile 20 Şubat 2001 senesinde EPDK Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince kurulmuştur. Yapılan değişikliklerle birlikte LPG, petrol ve doğalgaz piyasasının düzenlenmesi de EPDK’nın sorumluluğuna verilmiştir ve bu alanlardaki kontrol etme ve aynı zamanda düzenleme yetkisi de EPDK’nın sorumluluğunda olmuştur. EPDK bağımsız niteliğe sahip bir üst kuruluştur. Bu kurumun bağlı olduğu bakanlık TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır. EPDK; , 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve son olarak da 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu vasıtasıyla yetkilerini kullanmakta ve verilen görevleri yerine getirmektedir.

EPDK

EPDK; Hizmet birimleri, Enerji piyasası düzenleme kurulu ve başkanlık olmak üzere üç bölümde yapılanmıştır.

 1. Hizmet Birimleri

EPDK’nın hizmet birimleri ve bu hizmet birimlerinin sahip olduğu görev ve sorumluluklar; unvanları ve kontenjanları “EPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile ve buna ek olarak “EPDK Teşkilat Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Aşağıda listelendiği üzere EPDK’da 14 adet hizmet birimi yer almaktadır.

 • Elektrik Piyasası Dairesi Başk.
 • Tarifeler Dairesi Başk
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başk
 • Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başk
 • Denetim Dairesi Başk
 • Petrol Piyasası Dairesi Başk
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başk
 • Kamulaştırma Dairesi Başk
 • Hukuk Dairesi Başk
 • İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başk
 • Bilgi İşlem Dairesi Başk
 • Kurul Hizmetleri Müd.
 • Başkanlık Özel Kalem Müd.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müş.
 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

EPDK görevlerini yaparken kullanması gereken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) aracılığıyla kullanır. Kurumun karar ve temsil organı Kurul’dur. Kurul’un ilk üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmış olup, bu ilk üyelerin 2001 yılında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu önünde yemin etmesiyle Kurul göreve başlamıştır. Kurul; biri Başkan biri de İkinci (Yedek) Başkan olmak üzere toplamda yedi(7) üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkanının ve kurul üyelerinin görev süreleri dört(4) yıldır. Kurul üyelerinin bu 4 yıllık görev süreleri dolmadan bazı istisnai durumlar ile Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmaları dışında görevlerine son verilmesi mümkün değildir. Kurulun Başkanlık makamı veya üyelikleri görev süreleri dolmadan boşalırsa, boşalan üyeliklere bir ay içinde yeni atamalar yapılmaktadır. Görev süresi biten üyeler kurula tekrar da  seçilebilir.

Kurul haftada en az bir olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanmaktadır. Her epdk toplantısının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da Başkan yok ise İkinci Başkan tarafından hazırlanarak toplantıya katılacak olan Kurul üyelerine bildirilir. Kurul aldığı ve alacağı kararları çoğunluğun oyuyla alır. Kurul’un verdiği veya vereceği idari yaptırım kararlarına karşı olarak yetkili idare mahkemesinde dava açılabilmektedir. Kurul Kararlarına karşı açılan bu tipli her türlü dava ise öncelikli işler olarak nitelendirilir.

 1. Başkanlık

Kurul Başkanı aynı zamanda EPDK başkanıdır. Başkanın görevi hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışması ile hizmet birimlerinin Kurulla organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamaktır. Başkan, Kurulun aldığı kararların yerine getirilmesi ve Kurulun temsili ile kamuya bilgi verilmesinden sorumludur. İkinci Başkan asıl kurul Başkanının yokluğunda onun görevlerini ve yetkilerini üstlenir. Kurul başkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul Kararıyla iki adet başkan yardımcısı atanabilmektedir. Bu başkan yardımcıları kurul başkanı tarafından verilen talimat ve görevlerin yerine getirilmesinden ve hizmet birimleri arasında sağlanacak olan koordinasyondan sorumludur.

Aşağıdaki EPDK’nın sitesinde de yayımlanan Organizasyon şemasında, Kurul başkanını, başkan yardımcılarını ve hizmet birimlerinin özetini görebilirsiniz.

EPDK Örgüt Şeması

EPDK’nın amacı; elektrik, doğalgaz, LPG ve petrolün; yerinde, kaliteli, sürekli, maliyeti düşük ve çevreye uyum içinde tüketicilerin kullanımına sunarak; mali açıdan kuvvetli, istikrarı olan ve gerçekçi aynı zamanda bağımsız denetleme ve düzenleme yaparak enerji piyasasını oluşturmaktır. EPDK enerjinin, sürekli, kaliteli, yeterli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir biçimde son kullanıcıyla ulaşması için gereken her türlü düzenleme ve denetlemeleri de yapmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

EPDK Görevi Nedir?

 • EPDK’nın elektrik piyasasındaki görevi tüzel kişilerin elektrik piyasasında sorumlu bulundukları faaliyetler nedeniyle hak ve yükümlülüklerin, adlandırılan lisansların ve alakalı diğer işlevlerin yapılması,
 • EPDK Elektrik piyasasında buna ek olarak; tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan işlemlerin yani iletim, dağıtımı, ithalatı, ihracatı ve depolanmasına ilişkin faaliyetlerin bütün tüzel ve gerçek şahısların yükümlülük ve haklarını belirten sertifika ve lisansların verilmesi ve beraberinde alakalı diğer işlevlerin yapılması,
 • Elektrik piyasasındaki performansların izlenerek standartlarının oluşturulması; EPDK ikincil mevzuatı kanuna göre davranarak geliştirilmesi ve uygulamaya konulması,
 • Doğal gaz piyasasındaki görevleri ise doğal gazın iletimi, dağıtımı, ithal edilmesi, depolanma işlemi, doğal gaz ticaretiyle ve depolanmasına ilişkin faaliyetlerin bütün tüzel ve gerçek şahısların yükümlülük ve haklarını belirten sertifika ve lisansların verilmesi, bununla birlikte alakalı diğer işlevlerin yapılması,
 • Doğal gaz piyasası ve sistemin ilerleyişinin tetkik edilmesi; Sertifika ve lisans sahiplerinin denetimlerinin yapılması, düzenlenmesi bu düzenlenme ile oluşturulan tarifelerin hazır hale getirilmesi ve Doğal gaz piyasası kanununa göre hareket edilmesi,
 • Petrol piyasası için alakalı petrol rafinaj işlemi, petrolü işleme, petrolün depolanması, iletilmesi, serbest kullanıcı ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gayesiyle tesis kurulumu ve işletilmesi, akaryakıt taşınması, dağıtım ve bayilik işlemleri için lisans verilmesi ve alakalı diğer faaliyetlerin yapılmasına benzer işlevlerin yapılmasıdır.
 • LPG piyasasındaki görevleri; dağıtım, taşınma işlemi, otogaz bayilik işlevleri, lpgnin depo edilmesi,
 • LPG tüpünün üretimi, kontrol işlemleri, bakım ve tamir edilmesi amacı ile tesis kurulumunun yapılması ve bu tesisin işletilmesi amacıyla lisans verilmesi ve alakalı diğer işlevlerin yapılması; lisans gerekliliği olan faaliyet ve işlemleri, lisans ile elde edilen yükümlülük ve haklar, işlevlerin yürütülmesiyle özel şartların saptanması,
 • İkincil mevzuatın oluşturularak, geliştirilerek ve uygulanarak sağlanması; piyasa faaliyetlerine göre yönlendirme, himaye ve kontrol faaliyetlerinin yapılması; piyasa fiyatlarının takip edilmesi.

Elektrik Piyasası

Elektrik Piyasasında EPDK Elektrik piyasası Kanunun hükmü uyarınca lisans almak koşulu ile yapılabilecek faaliyetler; Üretim Faaliyeti, İletim faaliyeti, Dağıtım faaliyeti, Toptan satış faaliyeti, Perakende satış faaliyeti, Piyasa işletim faaliyeti, İthalat faaliyeti, İhracat faaliyeti, Toplayıcılık faaliyeti gibi faaliyetleri içerir. Elektrik Piyasasında tüzel kişilerin faaliyetleri esnasında uyulması gereken usul ve esaslar EPDK’nın yayımladığı yönetmelikler aracılığıyla düzenlenmektedir.

EPDK Elektrik

Elektrik Piyasası Kanununa göre Lisans esasları

Lisans, Kanuna göre üzerinde kayıtlı olan piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için tüzel olan kişilere verilmekte olan izin belgesi olarak adlandırılmaktadır. Lisansa yönelik aşağıda belirtilmiş konular EPDK aracılığıyla çıkarılmış yönetmelikler ile düzenlenmektedir.

Önlisans Esasları

MADDE 6 – (1)’de bahsedilene göre Üretim lisansına başvuru yapan tüzel kişi her şeyden önce, üretim tesisi için yatırıma başlaması için mevzuat üzerinden onay, izin, ruhsat, vb. belgelerini temin etmekle başlamalıdır. Akabinde kuracağı sahanın kullanım veya mülkiyet hakkına sahip olabilmesi için önlisans EPDK tarafından verilmektedir.

Üretim faaliyeti

MADDE 7 – (1)’de belirtilene göre üretim faaliyeti,  lisansları kapsamında özel sektör ve kamu üretim şirketleriyle veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğiyle gerçekleştirilebilir.  MADDE7 – (2)’ye göre üretim şirketleri, lisansı dahilinde aşağıdaki faaliyetleri yapabilmektedir;

 • Serbest tüketiciler, özel direkt hat tesis edilen kişiler ve Tedarik şirketleri için kapasite veya elektrik enerjisi satışı, Aynı zamanda kapasite ticareti veya elektrik enerjisi ticareti,
 • Tedarik etmekle yükümlü olduğu kapasite ve elektrik enerjisinin temin edilmesiyle, toplanan bir yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının EPDK aracılığıyla belirlenmiş oranın dışına çıkılmamak kaydıyla kapasite ve elektrik enerjisi alımı,
 • Üretilen enerji; iletim ve dağıtım işlevi olmadan kullanması şartı ile elde ettiği, kiraladığı, işletme hakkına sahip olduğu tüketim yerlerinin ihtiyacını karşılayabilmek için gerçekleştirilmişse satış olarak değerlendirilmemektedir.

İletim Faaliyeti

Elektrik enerjisinin iletim faaliyetleri, Lisans kapsamına bağlı olarak TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. İletim faaliyetiyle beraber yürütülerek verimliliği artıracak özellikte piyasa dışında da faaliyetlerin yapılabilmesi için TEİAŞ ‘ın izni gerekmektedir.

TEİAŞ
TEİAŞ

TEİAŞ Kimdir?

TEİAŞ üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu tüm faaliyetleri yürüten bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. TEİAŞ, 13.03.2003 tarihinde EPDK’dan aldığı İletim Lisansı ile piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve ülke genelinde bulunan proje, kontrollük, işletme, tesis, bakım ve yük dağıtım üniteleriyle faaliyetlerini yürütür. TEİAŞ Yönetim Kurulu 1 adet başkan ve 5 adet üyeden oluşmaktadır. TEİAŞ’ın Genel Müdürü aynı zamanda da TEİAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı görevindedir. Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri (ELTEM-TEK) adlı bir iştiraki ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) olmak üzere iki adet iştiraki bulunmaktadır.

Dağıtım faaliyeti

Dağıtım Faaliyeti lisansı kapsamını içeren dağıtım şirketleri aracılığıyla lisansta belirtilen bölgede yürütülmektedir. Dağıtım şirketi; lisansı bulunan bölgede sayaçların okunabilmesi, işletilmesi ve bakımı görevlerinin tamamlanmasından mesuldür. Dağıtım şirketi, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere ve bu tüzel kişiler dağıtım şirketlerine doğrudan ortak olamamaktadır. Yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyetlerini içeren durumlar dışında başka bir faaliyetle meşgul olamaz. Dağıtım faaliyetiyle beraber ilerletilmesi verimliliğini artıracak kalitede piyasa dışında yürütülecek faaliyetlere ait esas ve usuller EPDK tarafından oluşturulmuş olan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

Ülkemizde Dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere 21 ayrılmış bölgeden sorumlu 21 farklı dağıtım şirketi bulunmakta olup, detayları aşağıdaki şekildedir;

TEİAŞ Elektrik Dağıtım Firmaları

 1. TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kısa adıyla TREDAŞ Trakya bölgesinden yani Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bölgelerinden sorumludur. Tredaş fatura ödeme, abonelik başvurusu, kesinti bildirimleri, borç sorgulama gibi birçok işlemleri tredaş’ın TREDAŞ adresinden yapabilirsiniz.

 1. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

CK’nın bünyesinde olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. sadece İstanbul’un Avrupa yakasından sorumludur. BEDAŞ’ın BEDAŞ adresinden ck Boğaziçi elektrik kesintisi sorgulama yapabilir, ck bedaş ödeme işlemlerinizi yapabilir, aydınlatma arızalarını bildirebilir ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz.

 1. ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

UEDAŞ’ın sorumlu olduğu iller ise, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’dır. UEDAŞ’ın resmi web sitesi olan UEDAŞ adresinden Lisanssız GES başvurularınızı takip edebilir, elektrik kesintileri sebebiyle bir tazminat hakkınız olup olmadığını sorgulayabilir ve daha birçok konuda bilgi alabilirsiniz.

 1. ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kısaca AYEDAŞ olarak geçen Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumlu olduğu bölge ise yalnızca İstanbul’un Anadolu yakasıdır. Ayedaş Enerjisa’nın bünyesinde olup; AYEDAŞ web adresinden ayedaş iletişim, ayedaş kesinti, ayedaş arıza, ayedaş müşteri hizmetleri, ayedaş genel müdürlük,

ayedaş fatura ödeme, ayedaş abonelik ve ayedaş elektrik dağıtım ile ilgili her türlü sorgulama, kontrol ve bilgi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 1. SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SEDAŞ olarak da bilinen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumlu olduğu iller; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’dur. Sedaş elektrik dağıtımın resmi web sitesi olan SEDAŞ adresinden Sakarya elektrik kesintisi, elektrik arıza sakarya, elektrik borç sorgulama gibi tüm işlemlerinizi bu 4 ilde bulunan abonelikleriniz için yapabilirsiniz.

 1. GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumlu olduğu iller ise; İzmir ve Manisa olmak üzere iki tanedir.

GDZ Elektrik web adresinden bu iki ildeki elektrik aboneliklerinizle ilgili işlemlerinizin takibini yapabilir, GDZ Elektrik ile ilgili kurumsal bilgilere, ticari kalite göstergelerine ulaşabilirsiniz.

 1. OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kısaca OEDAŞ olarak bilinen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ülkemizdeki Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Uşak ve Afyon illerimiz olmak üzere toplamda 5 ilimizin elektrik dağıtımından sorumludur. Resmi web sitesi olan OSMANGAZİ EDAŞ adresinde OEDAŞ borç sorgusu yapabilir, planlı kesintileri kontrol edebilir, OEDAŞ’a ulaşabilir ve diğer işlemleriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

 1. ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Adından da anlaşılacağı üzere Aydın, Denizli ve Muğla illerimizden sorumlu olan ve adını bu illerimizin baş harflerinden alan ADM Elektrik’in resmi web sitesi ADM Elektrik adresidir. Buradan ADM elektrik ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilir, yaptığı sosyal sorumluluk projelerini görebilir, fatura ödemesi yapabilir ve daha birçok konuda destek alabilirsiniz.

 1. AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Ck Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tıpkı Boğaziçi ve Çamlıbel’de de olduğu gibi CK’nin bünyesindedir. Akdeniz edaş; Isparta, Burdur ve Antalya’nın elektrik dağıtımından sorumludur. Resmi web sitesi olan  AKDENİZ EDAŞ adresinden bu üç ilde yer alan elektrik abonelikleriniz için birçok işleminizi yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

 1. BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. adından da anlaşılacağı üzere başta başkentimiz Ankara olmak üzere; Çankırı, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Bartın ve Kastamonu’dur. Başkent EDAŞ enerjisa bünyesinde olup, sorumlu olduğu illerin 7 adet olması sebebiyle en çok sayıda ilden sorumlu olan iki dağıtım şirketinden biridir. BAŞKENT EDAŞ adresinden başkent elektrik arıza, başkent elektrik iletişim, başkent elektrik kesintisi, başkent elektrik abonelik, başkent elektrik fatura sorgulama gibi birçok işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

 1. YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

YEDAŞ olarak da bilinen; Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumlu olduğu iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop olmak üzere 5 tanedir. Toplamda yaklaşık olarak 1,5 milyon aboneye hizmet verdiği tahmin edilmektedir. 2010 yılında kurulan YEDAŞ’ın web sitesine YEDAŞ üzerinden erişim sağlayabilir, Hizmetler sekmesinde yer alan tüm online hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 1. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Çamlıbel edaş; Tokat, Yozgat ve Sivas olmak üzere üç ilimizin elektrik dağıtımından sorumludur. Akdeniz Edaş ve Boğaziçi Edaş’ta olduğu gibi Çamlıbel Edaş da Kolin ve Cengiz Holding (CK) bünyesinde bulunmaktadır. Yaklaşık 1 milyon tüketiciye hizmet vermekte olan Çamlıbel EDAŞ’ın resmi web sitesi CK ÇAMLIBEL adresidir.

 1. KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. diğer dağıtım şirketlerinin aksine sadece Kayseri ilinin elektrik dağıtımından sorumlu olup, en eski ve köklü dağıtım şirketi olarak görev yapmaktadır. Şirketin resmi web sitesi olan KCTETAŞ adresinden her türlü yasal bildirimlere ulaşabilir, çoğu başvuru ve teknik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 1. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MEDAŞ olarak da bilinen Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumluluk bölgesi; Kırşehir, Nevşehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman’dır. Bu bölgelerde yaşayan toplam 3,7 milyon tüketiciye hizmet verdiğini belirten MEDAŞ’ın resmi web sitesi; MEDAŞ olmakta olup, bu site üzerinden; medaş borç sorgulama, medaş elektrik borcu ödeme, medaş elektrik sorgulama, medaş fatura yatırma gibi birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 1. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Toroslar EDAŞ ‘ın elektrik dağıtımından sorumlu olduğu iller ise; Adana, Osmaniye, İçel, Gaziantep, Kilis ve Hatay illeridir. Ayedaş ve Başkent Edaş gibi Enerjisa’nın bünyesinde olan Toroslar Elektrik Dağıtım’ın resmi web sitesi TOROSLAREDAŞ şeklindedir. Bu site üzerinden enerjisa toroslar müşteri hizmetleri merkezine ulaşabilir, toroslar fatura sorgulama yapabilir, enerjisa toroslar fatura görüntüleme ve toroslar fatura ödeme yapabilir aynı zamanda her türlü toroslar elektrik sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 1. ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

AKEDAŞ adıyla da bilinen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sorumlu olduğu iller ise adından da anlaşılabileceği üzere Adıyaman ve Kahramanmaraş’tır. Akedaş Dağıtım’ın resmi web sitesi ise AKEDAŞ şeklinde olup bu site üzerinden; kaçak ihbarı yapabilir, arıza ve endeks bildiriminde bulunabilir, bakım programı ve elektrik kesintilerine ulaşabilirsiniz.

 1. DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DEDAŞ olarak da bilinen Dicle EDAŞ’ın sorumluluk bölgesi; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak olmak üzere toplamda 6 ilden oluşmaktadır. DEDAŞ adresli web sitesi üzerinden; dedaş fatura sorgulama, dedaş fatura ödeme, dedaş arıza, dedaş kaçak borç sorgulama gibi birçok işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

 1. VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

VEDAŞ olarak da bilinen Vangölü EDAŞ’ın elektrik dağıtımından sorumlu olduğu iller; Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’tur. VEDAŞ web sitesi üzerinden VEDAŞ’a ait abonelikleriniz ile ilgili borç sorgulama, fatura ödeme, kesinti, bakım onarım çalışmaları ile her türlü diğer yasal bildirimlere ulaşabilirsiniz.

 1. FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kazancı Holding kuruluşu olan Aksa bünyesindeki Fırat EDAŞ’ın sorumlu olduğu iller ise Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’dir. Bu 4 ilde ise toplamda 38 ilçeye hizmet veren Fırat EDAŞ’ın resmi web sitesi FIRAT EDAŞ‘tır.. Bu site üzerinden fırat aksa elektrik müşteri hizmetlerine ulaşabilir, yine web sitesinin Hizmetlerimiz bölümünde yer alan aboneliğiniz ile ilgili hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

 1. ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Çedaş elektrik olarak da bilinen Çoruh EDAŞ’ın hizmet bölgesi ise; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere beş ili kapsamaktadır. Yine bu dağıtım şirketi de Kazancı holding (aksa) bünyesinde olup, web sitesi ÇORUHEDAŞ şeklindedir. Bu web adresi üzerinden Çoruh EDAŞ’a ulaşabilir, bu beş ilde yer alan abonelikleriniz ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 1. ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Ülkemizde il sayısı olarak en fazla ilden sorumlu olan iki dağıtım şirketinden biri olan Aras EDAŞ’ın bölgesi; Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı olmak üzere 7 ilden oluşmaktadır.

Toptan ve Perakende Satış Faaliyetleri

MADDE 10 – (1)’de belirtilene göre Perakende ve toptan satış faaliyetleri, Üretim yapan şirketlerle tedarik lisansı sahibi olan özel sektör ve görevli tedarik şirketleri sayesinde bu kanun gereğince ortaya koyulan yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Belli bir bölgenin elektrik tedarikinden sorumlu şirketlere Görevli Tedarik Şirketi denilmektedir. Herhangi bir sorumluluğu bulunmayan ve ikili anlaşma yoluyla Serbest Tüketiciye elektrik tedariki sağlayanlar ise Özel Tedarik Şirketidir. Yönetmelikteki Madde (4)’e göre Görevli Tedarik Şirketi; sorumlu olduğu bölgede yürütülen Perakende satış faaliyetini yerine getirir. GTŞ (Görevli Tedarik Şirketi), alakalı dağıtım yerinde bulunan serbest tüketici ünvanı bulunmayan tüketicilere de Kurulun onayladığı perakende satış tarifelerine göre elektrik enerjisi satışı yapar. Aynı zamanda Serbest Tüketici unvanı bulunup bu hakkını kullanmayan tüketiciler de Görevli Tedarik Şirketleri tarafından faturalandırılmaktadır.

EPİAŞ
EPİAŞ

Piyasa İşletim Faaliyeti ve EPİAŞ’ın Kuruluşu

Piyasa işletim faaliyeti, organize toptan elektrik piyasalarının işletimi, bu piyasalarda yapılan faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleriyle bahsedilen faaliyetlerle ilgili diğer mali işlemlerdir. Madde (5)’de belirtilene göre EPİAŞ, piyasa işletim lisansını kapsayan, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından bu Kanun kapsamı içerisinde işletilmekte olan piyasalar haricindeki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütür. EPİAŞ, TEİAŞ aracılığıyla işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının hem mali uzlaştırma işlemlerini hem de bu işlemler ile beraber öteki mali işlemleri de bünyesinde barındırır. Epiaş iletişim halinde olduğu tüm diğer özel ve kamu şirketleri ile işletmeci konumundadır

EPİAŞ’ın Hak ve Yükümlülüklerinden bazıları aşağıdaki şekildedir:

 • Piyasanın gelişebilmesi açısından EPİAŞ’ın görevleri dahilinde organize toptan elektrik piyasalarında daha yeni piyasalar kurulması için çalışmalar yapmak ve EPDK’ya sunmak.
 • Bakanlığın uygun görmesi durumunda; EPİAŞ’ın görev alanına tabii organize toptan elektrik piyasalarının işletilebilmesi sebebiyle oluşturulan veya ileriye dönük oluşturulabilecek uluslararası elektrik piyasalarına bir taraf olarak iştirak etmek ve bu sebeple kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi kuruluşlara üye ve ortak olmak.
 • Piyasa işletim tarifelerini kurumun tayin ettiği esas ve usullere göre kuruma takdim etmek.
 • EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansının kapsadığı enerji piyasa faaliyetleri dışında diğer enerji piyasası faaliyetlerine ve emisyon ticaretine ait konular Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun fikri alınarak kurum aracılığıyla belirlenmektedir.
 • EPİAŞ’ın işlettiği ya da mali uzlaştırmayla diğer mali olan işlemleri devam edilen organize toptan elektrik piyasasında etkinlik gösteren tüzel kişiler, alakalı yönetmeliğe göre merkezi uzlaştırma kuruluşu aracılığıyla iletileceği saptanan görevlerin yapılması karşılığında, EPİAŞ’ın belirleyeceği bedelleri merkezi uzlaştırma kuruluşuna ödemektedir.
 • EPİAŞ’ın faaliyet gösterdiği alanı kapsayan doğalgaz da dahil olmak üzere diğer enerji piyasaları işlemleri ve emisyon ticareti konusunda EPİAŞ ve/veya ortakların bünyesinde gerçekleştirilen işlemler ile alakalı düzenlenen kâğıtlarda damga vergisinden muafiyet hakkı bulunur.
 • EPDK’dan gereken piyasa işletim lisansını EPİAŞ’ın kurulması itibari ile alt ay içerisinde alarak piyasa işletim faaliyetleri yürütme işlemine başlamış olur.
 • EPİAŞ piyasa işletim lisansını alana kadar ilgili tüm piyasa işletim faaliyetlerini TEİAŞ aracılığıyla piyasa işletim lisansı olmadan da yürütülebilmektedir.
 • EPİAŞ’ın işlettiği piyasalarda risk yönetimi ile alakalı esas ve usuller, merkezî karşı taraf ve takas hizmetleri sebebi ile piyasa katılımcılarından alınacak teminatlar ile alakalı usul ve esaslarla, temerrüt yönetimi ve temerrüt garanti hesabı ile alakalı esas ve usuller EPDK’nın belirleyeceği yönetmelikle düzenlenir.
 • EPİAŞ’ın işlettiği piyasalar ile alakalı olarak EPİAŞ ve merkezî uzlaştırma kuruluşu bakımından tutulmakta olan teminatlarla meydana getirilen temerrüt garanti hesabındaki oluşumlar amacı olmadan kullanılamaz, haczedilemez, rehin alınamaz, idari makamların tasfiye kararlarının tesiri altında kalmaz, iflasa ortak edilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz.

İthalat ve İhracat Faaliyetleri

MADDE 12 – (1)’de bahsedildiği üzere Elektrik enerjisi ya da kapasitenin uluslararası enterkonneksiyon koşul meydana gelmiş ülkelere ihracatı, tedarik lisansı ehli şirketler ve üretim şirketleri vasıtasıyla, Bakanlığın makul görmesi durumunda, bu Kanun ve ikincil mevzuatı gereğince Kurulun onay vermesiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Toplayıcılık Faaliyeti

Toplayıcı, anlaşmış olduğu kullanıcıların üretim ve/veya tüketim programlarını yönetir, bahse konu kullanıcılar için elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satılıp alınması ile alakalı piyasa işlemlerini yürütmekte aynı zamanda yan hizmetler ile alakalı tedarik süreçlerine katılabilmektedir. Toplayıcı, şebeke kullanıcıları aracılığıyla anlaşma yöntemiyle yetki verilir. Tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri şebeke kullanıcıları, enerji tedariği yapmak amacıyla toplayıcı olarak yetki verilemez.

Denetim ve Yaptırımlar

Dağıtım şirketleri dışında elektrik piyasası faaliyetleriyle lisanssız faaliyet belirten şahısların denetim ve incelemesi EPDK aracılığıyla; elektrik dağıtım şirketlerinin denetimiyse Bakanlık aracılığıyla yapılmaktadır. Fakat Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetim işlemlerini, konu hakkında uzmanlığı olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber yapabilir. Aynı zamanda bu kuruluş ve kurumlara kısmen ya da tamamen yetki vermek şartıyla yaptırma konusunda da yetki sahibidir. Bakanlığın ihtisas ehli kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuyla alakalı olarak gerçekleştireceği talepler süresinde karşılanmaktadır.

Doğalgaz Piyasası

Doğalgaz Piyasasının amacı; doğal gazın sürekli, ucuz, kaliteli,  rekabetçi temeller içerisinde çevreye zararı olmayacak şekilde tüketicilerin kullanımına takdim edilme nedeniyle, doğal gaz piyasasının serbest hale getirilerek mali manada kuvvetli, şeffaf ve istikrarlı doğalgaz piyasasının oluşması ve bu piyasada bağımsız bir şekilde denetim ve düzenlemelerin sağlanmasıdır. Doğalgaz Kanununa göre doğal gazın dağıtımı, iletimi,  depolanması, ithali,  pazarlanması, ihracatı ve ticaretiyle bu faaliyetlere dayanan bütün gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dağıtım şirketleri doğal gaz boru hatlarının ulaşamadığı noktalara LNG ya da CNG vasıtasıyla besleme yöntemi ile doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmektedirler. Dağıtım şirketleri LNG veyahut CNG türündeki tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri gibi bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da yapabilmektedirler. Fakat dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin direkt satışı faaliyetinde bulunamamaktadırlar. Acil durum ya da zorlayıcı hallerde bulunan iletim ve dağıtım şebekeleri LNG ya da CNG vasıtasıyla beslenebilirler. LNG ve CNG faaliyeti meydana getiren lisans sahipleri, acil durum ya da zorlayıcı hallerde bulunan iletim ve dağıtım şirketlerinin isteklerini karşılayabilmekle sorumludur. Bu açıdan usul ve esaslar bu kurul aracılığıyla verilir.

EPDK - PETROL

Petrol Piyasası

Petrol piyasasının amacı; yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan temin edilen petrolün direkt veya işlem görerek ekonomik ve güvenli şekilde rekabetçi ortamda kullanıcılara takdim edilmesine ilişkin piyasa faaliyetlerinin eşitlikçi, şeffaf ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi amacıyla yönlendirme, denetim ve gözlemleme faaliyetlerinin düzenini sağlamaktadır. Petrol piyasası kanununa göre petrol ile alakalı piyasaların düzenli ve düzgün yapılması ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemlerini kapsamaktadır.

LPG Piyasası

LPG Piyasasının gayesi, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan tedarik edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik bir şekilde rekabetçi çevre içerisinde kullanıcılara takdim edilene göre piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı bir durumda sürdürülmesi için gereken düzenleme, gözetim, yönlendirme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Tabii olduğu LPG Piyasası kanununda sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından dağıtımı, temini, taşınması, depolanması ve ticaretiyle bu faaliyetlere açısından gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülük ve haklarını kapsamaktadır.

EPDK Fiyatları Nelerdir?

EPDK’nın Elektrik tüketimiyle ilgili olarak, İkili Anlaşma yoluyla elektrik tedarik etmeyen tüm kullanıcılar için, ülkenin her yerinde uygulanması gereken fiyatlara ilişkin tablo aşağıdaki şekildedir. Bu tarife tablosunda elektrik kullanılan yerin bazı özelliklerine göre Sanayi, Mesken, Tarımsal Sulama vb. ayrışmalara göre fiyatlar farklılık göstermekte ve aynı zamanda ortalama 3 ayda bir değişmekte ve EPDK tarafından yenisi yayımlanmaktadır.  EPDK elektrik fiyatları Nisan 2023 dönemi için aşağıdaki şekildedir.

1 nisan 2023 tarihli EPDK Fiyatları

Yukarıdaki EPDK tarife tablosu içerisinde EPDK tarafından onaylanan ve 1 Nisan 2023 Tarihinden itibaren uygulanacak faaliyet bazlı tarifeler gösterilmektedir.  Dağıtım sistemi kullanıcılarından elektrik için sanayi, kamu ve Özel hizmetler (Ticarethane) Mesken, Tarımsal Faaliyetler, aydınlatma ve genel aydınlatma için orta ve alçak gerilim aynı zamanda tek terim ve çift terim olarak EPDK tarifeler gösterilmektedir.

Geçmişten bugüne elektrik fiyatlarını görmek isterseniz ilgili linkten içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

EPDK Nedir ile Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

LPG açılımı nedir?

LPG’nin açılımı Likit Petrol Gazı’dır. Halk arasında tüp gaz olarak da bilinmektedir.

Epdk Fatura Hesaplama Nasıl Yapılır?

EPDK’nın sunduğu hizmetlerden biri de web sitesi üzerinden elektrik faturanızı hesaplatma ve doğruluğunu teyit etme imkanı sunmasıdır. Aşağıdaki link üzerinden elektrik faturanızı kontrol edebilirsiniz; https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml

EPDK Lisans Sorgulama Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki link üzerinden EPDK’nın kendi sitesinde; bayilik lisansı, taşıma lisansı, dağıtıcı lisansı, depolama lisansı, madeni yağ lisansı, serbest kullanıcı lisansı, iletim lisansı, epdk lisans listesi, işletme lisansı, kaçakçılık nedeniyle iptal edilen lisans olup olmadığı, epdk bayilik lisans sorgulama vb. birçok lisans bilgisine ulaşabilir lisans sorgulaması yapabilirsiniz. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-0-1154/lisans-islemleri

EPDK İletişim Numarası Nedir?

EPDK’nın adres ve telefon başta olmak üzere iletişim bilgileri ise aşağıdaki şekildedir; EPDK ADRES: Mustafa Kemal Mah. 2078. Sk. No:4 06510 Çankaya/ ANKARA EPDK TELEFON: (0312) 201 40 00 – 201 40 01 – 201 40 02 FAX: (0312) 201 40 50 WEB ADRESİ: https://www.epdk.gov.tr/

EPDK Fiyat Listesi Nedir?

EPDK tarafından belirlenen, gerek elektrik gerek doğalgaz vb. tüm ürünler ile, bu ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması sırasında oluşan süreçlerde uygulanmakta olan tüm ilgili birim fiyatların listesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-1/tarifeler

EPDK Son Dakika - En Son Yönetmelikler

EPDK’nın yayımladığı son dakika haberlerine, duyurulara, son çıkan yönetmelik güncellemeleri ile tarife değişikliği vb. her türlü bilgiye aşağıdaki link üzerinden epdk duyurular olarak ulaşabilir, geçmişe dönük de arama ve sorgulama yapabilirsiniz. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-0-1/duyurular

Tedaş ın Telefon Numarası Nedir?

En sık sorulan sorulardan olan “tedaş ın numarası kaç” sorusuna cevap vermek istersek; TEDAŞ olarak bilinen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün telefon numarası (312) 449 50 00’dir.

İlginizi Çekebilir: Elektrik Faturası Sorgulama

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın